Sektor

Studium wykonalności

Działając na zlecenie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Bezpieczna Energia opracowała ramy programu finansowania krajowych projektów badawczo- rozwojowych, dedykowanego dla przedsiębiorstw działających w obszarze energetyki rozproszonej (studium wykonalności).

Ustanowienie programu sektorowego oznacza możliwość zapewnienia nowego mechanizmu finansowania, dedykowanego przedsiębiorcom z sektora energetyki rozproszonej. Celem takiego programu będzie intensyfikacja działalności badawczo- rozwojowej, obliczonej na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez krajowe przedsiębiorstwa.

Aby utworzyć program, należało wykazać potencjał tkwiący w krajowych przedsiębiorstwach, legitymujących się zaangażowaniem i sukcesami na płaszczyźnie sektora. W tym celu Fundacja przeprowadziła rozpoznanie wśród podmiotów, zogniskowanych w kręgu energetyki rozproszonej. Kompleksowa analiza tego rynku w Polsce, ukierunkowana była na zdefiniowanie możliwości oraz najbardziej obiecujących obszarów badawczych sektora w nadchodzących latach.

Opracowanie rzetelnej analizy kierunkowej rozwoju sektora w Polsce, ma szansę przyczynić się do pozyskania znacznych środków finansowych na projekty B+R w perspektywie nadchodzących lat. Beneficjentami środków pochodzących z nowego horyzontu finansowego na lata 2014- 2020, będą krajowi przedsiębiorcy zainteresowani partycypacją w konkursowej procedurze wyłaniania wniosków o uzyskanie dofinansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Przykładami dotychczas realizowanych programów sektorowych są programy: INNOLOT (alokacja: 500 mln zł) oraz INNOMED (alokacja: 300 mln zł).

List uwierzytelniający

Jak postrzegamy sektor?

Sektor energetyki rozproszonej tworzą podmioty zaangażowane w rozwój i upowszechnienie, lokalnych źródeł wytwarzania energii oraz technologii i systemów je wspomagających.

Energetyka rozproszona zaspokaja dwa z trzech filarów współczesnej polityki energetycznej: proekologiczność oraz bezpieczeństwo dostaw energii.

Ze względu na to, że większość technologii rozproszonych bazuje na źródłach odnawialnych lub technologiach niskoemisyjnych, rozproszona energetyka jest najbardziej ekologicznym wariantem wytwarzania energii elektrycznej.

Jednocześnie źródła zdecentralizowane pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, ponieważ opierają się na lokalnych zasobach i zmniejszają zależność konsumentów od centralnej sieci energetycznej.

Trzeci wymiar polityki energetycznej stanowi efektywność ekonomiczna, która jest jednocześnie największym wyzwaniem w rozwoju energetyki rozproszonej. Wiele technologii sektora jest na wczesnym poziomie dojrzałości technologicznej, a ich pełen potencjał nie został jeszcze odkryty. Jeszcze inne z nich wymagają udoskonalenia.

Sytuacja w jakiej znajduje się sektor uzasadnia ustanowienie programu wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych, który przyczyni się do uwolnienia istniejącego potencjału rynkowego i technologicznego energetyki rozproszonej oraz zbuduje nową, wyróżniającą się na tle międzynarodowym jakość krajowego sektora energetycznego.

Energetyka rozproszona ma szansę stać się innowacją przełomową i początkiem radykalnych zmian w podejściu do generowania energii.